Regulamin | Noshi - Odzież Medyczna
obraz programu ładującego
Darmowa dostawa już od 399 zł!

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.noshi.pl w tym: składania zamówień na cały asortyment sklepu dostępny do możliwości kupna na sklepie, dostarczania zamówionych ubrań medycznych, uiszczania przez klienta kwoty za nabywane przedmioty w sklepie internetowym, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2. Definicje

Czas realizacji zamówienia

rozumie się przez to czas, w jakim skompletowane zostaną przedmioty z zamówienia i przekazane przewoźnikowi realizującemu dostawę.

Dokument sprzedaży

rozumie się przez to rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub paragonu.

Dni robocze

rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Forma płatności

rozumie się przez to sposób uiszczenia opłaty za złożone zamówienie.

Forma dostawy

rozumie się przez to sposób dostarczenia kompletnego zamówienia.

Formularz rejestracji

rozumie się przez to dostępny na Stronie internetowej kwestionariusz, wypełnieniany przez klienta przy rejestracji do sklepu internetowego oraz założenia konta klienta w sklepie internetowym.

Formularz Zamówienia

rozumie się przez to dostępny na stronie noshi.pl/zamowienie kwestionariusz, za pomocą którego możesz dokonywać zamówień w sklepie internetowym Noshi.pl

Informacja

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) jest to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Klient,

rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego.”

Konsument

rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego Zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystającego ze Sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin

rozumie się przez to niniejszy Regulamin

Sklep internetowy,

rozumie się przez to sklep internetowy NOSHI oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.noshi.pl.

Sprzedawca

rozumie się przez to Franciszek Tryniecki ModaVie, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Roźwienica 177, 37-565 Roźwienica, NIP: 7922023415, REGON: 180649985.

Strona

rozumie się przez to klienta lub sklep, przy czym łącznie nazywani są  „Stronami”.

Towar

rozumie się przez to rzecz ruchomą, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. sprzedaż odzieży medycznej:bluzy medyczne,spodnie medyczne, fartuchy medyczne, czepki medyczne oraz dodatki medyczne.

Umowa sprzedaży

rozumie się przez to umowę sprzedaży Odzieży medycznej, zawartą pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie

rozumie się przez to złożoną przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego ofertę zawarcia z Sklepem Umowy sprzedaży.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia na Towar występuje na Stronie internetowej. Aby złożyć Zamówienie niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Zamówienie jest potwierdzane przez Sklep drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, co stanowi zawarcie wiążącej Umowy sprzedaży.
 2. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty do Sklepu w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży, dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Zamówienia na Towar. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sklep Zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w wymaganym zakresie) wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przez Sklep przyjęte, jeżeli w Formularzu Zamówienia zostaną zamieszczone niekompletne lub niepełne dane, umożliwiające weryfikację Klienta lub prawidłowe dostarczenie Towaru.
 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia na Towar, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do autentyczności i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja Zamówienia mogła narazić Sklep na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić szkodą (w tym ujmą wizerunkową).
 6. Ceny Towarów prezentowane w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Wiążąca dla Stron jest cena Towarów na Stronie  w momencie składania przez Klienta Zamówienia. Cena Towaru nie obejmuje kosztów jej dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy podawana jest przy składaniu Zamówienia na Towar
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, dostępnych w Sklepie oraz możliwości przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen Towarów  nie dotyczy Towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania Zamówienia, jest dla Stron wiążąca.
 8. Przy zakupie Towarów wystawiamy rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według życzenia Klienta. Rachunek dostarczany jest Klientowi w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówione Towary, zaś faktura VAT dostarczana może być w formie elektronicznej, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
 9. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na Stronie internetowej, profilu społecznościowym na Instagramie, profilu społecznościowym na Facebook-u lub galerii mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z faktem, iż urządzenia elektroniczne, w tym monitory, w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 4. Płatności

 1. Oferujemy płatności za pośrednictwem Przelewy24. Dzięki tej formie zapłaty pieniądze za złożone Zamówienie docierają do Sprzedawcy co do zasady natychmiast, co umożliwia szybką jego realizację. Dla bezpieczeństwa Klientów, płatności zabezpieczone są bezpiecznym szyfrowaniem SSL.
 2. Po przyjęciu Zamówienia na Towary  i wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, czas autoryzacji przelewu przez Spzedawce wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie uiszczenia opłaty przez Klienta poczytane jako odstąpienie od Umowy sprzedaży.

§ 5. Dostawa Towaru

 1. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Prawidłowo zamówione Towary są przesyłane w ciągu 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Jeżeli podczas składania Zamówienia nie wynika, że dostawy są darmowe, zobowiązujesz się pokryć koszty dostawy (wskazane na Stronie internetowej, przy Zamówieniu):
  1. na terytorium Polski – w kwocie 15 zł w przypadku dostawy za pobraniem oraz 18 zł w przypadku dostawy z przedpłatą.
 3. O statusie Zamówienia, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Odbierając Przesyłkę, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jej zawartość zgodna jest z Zamówieniem

§ 6. Reklamacje

 1. Za wady fizyczne lub prawne Towarów, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta jako Konsumenta  na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Klienta jako Konsumenta.
 3. Roszczenia Klienta jako Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolnego od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem 2 lat, od dnia dostarczenia do Klienta Zamówienia.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towarów z Umową sprzedaży pomiędzy Stronami.
 5. W przypadku zawarcia z Klientem jako Konsumentem Umowy sprzedaży, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Zamówienia, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, czyli od chwili odbioru Zamówienia
 6. Jesteśmy względem Klienta odpowiedzialni, jeżeli sprzedane Ubrania medyczne (poszczególne artykuły) stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu daną Odzieżą medyczną wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 7. Jeżeli Towar/y mają wadę, Klient może będąc Konsumentem:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  3. żądać wymiany Odzieży medycznej na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 8. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient jako Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązuje się do dostarczenia na koszt Sprzedawcy, wadliwych Towarów na adres Sklepu.
 10. Do odsyłanych Towarów należy dołączyć fakturę oraz informację (dopuszczalna jest forma e-mail), jaka forma reklamacja jest dla Klienta satysfakcjonująca: wymiana towaru na nowy, naprawa usterki lub zwrot pieniędzy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia jej przez Klienta jako Konsumenta. W przeciwnym razie uznaje się, że uznaliśmy Twoje oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.
 12. Klient będac Konsumentem ma prawo, zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towarów na wolne od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towarów do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zadośćuczynienia żądaniu Klienta  jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jako Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności Towarów z Umową sprzedaży wymaga nadmiernych kosztów.
 14. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towarów z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady.
 15. Jesteśmy zobowiązani wymienić wadliwe Towary na wolne od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta jako Konsumenta.
 16. W przypadku gdy Klient nie jest  Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Sklep wyłącza możliwość z tytułu rękojmi
 17. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Klientowi  jako Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi jako Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 18. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Towaru rozpoczyna się od dnia w którym Klient  jako Konsument dowiedział/a się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział/a się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
 19. Jeżeli z powodu wady sprzedanych Towarów Klient  jako Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody którą poniósł przez zawarcie Umowy sprzedaży nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności Klient  może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy sprzedaży, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia Towarów oraz zwrotu dokonanych nakładów. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 20. W przypadku zatajenia przez Sklep wady upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 21. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanej Towarów jest: Roźwienica 177 37-565 Roźwienica.

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przeciętny koszt przesyłki, składając stosowne oświadczenie na adres email kontakt@noshi.pl w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia Towarów w posiadanie. Prawo odstąpienia jest wyłączone w stosunku do produktów szytych na zamówienie, w niestandardowych rozmiarach.
 2. W przypadku, gdy Towary zostały nabyte ze zniżką na promocji, termin na ostąpienie od Umowy sprzedaży wynosi 14 dni, licząc od dnia objęcia Towarów w posiadanie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w odpowiedniem terminie na odstąpienie od Umowy wskazanym w ust. 1-2 powyżej, odesłać na własny koszt Towar na  adres:Roźwienica 177 37-565 Roźwienica., Sprzedawca może zaproponować wysyłkę Towaru na swój koszt a nastepnie odbiór Towaru od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów  przed jego upływem.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto do dokonania  płatności w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Sprzedawc może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania.

§ 8. Dane osobowe

 1. Klient składając zamówienie w Sklepie na Towary, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta.
 2. Przekazywane przez Klienta dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania przez Sklep Umowy sprzedaży i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep –  jeśli Klient wyrazi na to zgodę dokonując zapisu na newsletter.
 3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 4. Administratorem Danych osobowych jest Franciszek Tryniecki jako Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: kontakt@noshi.pl lub listownie na adres Sklepu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza przez Klienta akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, za wyjątkiem sporów, których stroną będzie Klient jako Konsument.
 3. W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Klient  jako Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta jako Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Sklep zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, jednakże do wszystkich Zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2020.